The Quality Award 2020 Swiss Energy

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทาง Swiss Energy Vitamins Thailand ได้คัดเลือกให้รับรางวัล
“ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม 2020 “ วิตามินและอาหารเสริมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยและเลือกสรรวัตถุดิบเกรดพรีเมียม !!!
จัดขึ้นโดยเครือข่ายส่งเสริมธุ รกิจและอุตสาหกรรม SQC

ทาง Swiss Energy รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลื อกให้รับรางวัลนี้คะ
และต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ ไว้วางใจเลือกในผลิตภัณฑ์วิตามิ นและอาหารเสริมของเราคะ